Renovering

Esbensen_Ref_Gerbrandskolen

Esbensen_Ref_VigerslevAllésSkole

HORNSLET SKOLE

Bygherre: Syddjurs Kommune
Arkitekt: Sahl Arkitekter
Øvrig: Sloth Møller
Projektsum: 23 mio. kr.
Areal: 13.000 m2
År: 2011

Opgaven omfatter om- og tilbygning af Hornslet skole og består bl.a. i en gennemgribende modernisering af skolens faglokaler og hjemklasseområder. Ombygningen vil blive udført i perioden september 2011 til juli 2012. Skolen skal være i fuld drift i perioden. Ved tildeling af opgaven blev det vægtet, at rådgiverteamet havde erfaring med bl.a. lavenergiklasse 1 byggerier og med skolebyggerier. Dansk Energi Management & Esbensen skal varetage projektering af bygningsinstallationer.

Hornslet skole_stort

VIGERSLEV ALLÉ SKOLE, VALBY

Bygherre: Københavns Ejendomme
Arkitekt: Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma
Øvrig: Sloth Møller
Projektsum: 56 mio. kr.
År: 2011

Projektet består i en renovering af Vigerslev Allé Skole. Renoveringen omfatter dels en udvendig genopretning af klimaskærmen (tag, vinduer, facader m.v.) og dels en helhedsrenovering af skolen. Helhedsrenoveringen indvendigt omfatter lokaler, overflader, tekniske anlæg samt mindre omrokering af funktioner, som f.eks. kan være faglokaler. Renoveringen udføres dels med midler afsat til genopretningsaktiviteter på skoler (GOPFII) samt med midler fra ”Kbh. i vækst” – den nye anlægspakke for Københavns Kommune. Dansk Energi Management & Esbensen skal varetage projektering af bygningsinstallationer.

Vigerslev Alle skole_stort

ENERGIRENOVERING SKOLER OG INSTITUTIONER, SØNDERBORG

Bygherre: Sønderborg Kommune
Projektsum: 60 mio. kr.
År: 2011

Som ProjectZero by går Sønderborg foran i energimæssig sammenhæng med en vision om at være 100 % CO2-neutral inden år 2029. Dansk Energi Management & Esbensen er kraftigt involveret i hele ProjectZero konceptet og har af Sønderborg kommune fået til opgave at udføre energirenovering af skoler og institutioner. I alt drejer det sig om 15 skoler, 24 børnehave samt 35 større/mindre bygninger, som skal renoveres indenfor en årrække. Energirenovering omfatter primært en udskiftning af eksisterende ventilation-, varme og belysningsanlæg, således at de nutidige krav vedrørende effektivitet samt energiforbrug overholdes. For enkelte bygninger er der tilmed udført facaderenovering, vinduesudskiftning m.m., således at hele bygningen kommer til at fremstå som ny. Dansk Energi Management & Esbensen varetager de indledende energiscreeninger af bygningerne for bagefter at gennemføre energirenoveringen i form af projektering, tilsyn samt byggeledelse.

Skoler Sønderborg_stort

KIRSEBÆRHAVEN SKOLE, VALBY

Bygherre: Københavns Kommune
Arkitekt: BBP Arkitekter
Entreprenør: ELINDCO A/S
Areal: 6.700 m2
Projektsum: 25 mio. DKR
År: 2010

Skolen ombygges og renoveres så den lever op til dagens krav. Udvendigt omfatter renoveringen døre, vinduer, tag, skolegårde, kloak og varmeanlæg, og indvendigt renoveres/ombygges faglokaler. Der udføres energi- og miljøtiltag ud over bygningsreglementets krav bl.a. ekstraordinær isolering af tag, lavenergibelysning og varme- og ventilationsanlæg med genvinding. Disse energisparetiltag støttes af København kommunes pulje for energirigtige miljøtiltag. Dansk Energi Management & Esbensen forestår projektering af bygningsinstallationer.

kirsebaerhaven_skole

TOFTEHØJSKOLEN, EGEDAL

Bygherre: Egedal Kommune
Øvrig: NRGi
År: 2011

Byggesagen omhandler installering af et nyt energioptimeret belysningsanlæg. Belysning styres automatisk f.eks. i forhold til tilstedeværelse af personer og lysniveau i lokalerne. Med det nye belysningsanlæg opnås lavere driftsomkostninger til belysning og bedre komfort for lærer og elever. Toftehøjskolen har selv gennemført forsøg på skolen, som har vist besparelser op til 75 % af elforbruget med energieffektiv belysning. Dansk Energi Management & Esbensen varetager projektering af nyt belysningsanlæg, gennemgang af eksisterende forhold og kontrolmålinger, kontrol af belysningsmålinger, beregning af tilbagebetalingstid og tilsyn.

Toftehøjskolen_stort

TAARBÆK SKOLE

Bygherre: Lyngby Tårbæk Kommune
Arkitekt: D&N A/S
Projektsum: 22 mill. DKK
År: 2004

Dansk Energi Management & Esbensen har forestået projektering og tilsyn af el-entreprisen indeholdende lys og kraftinstallationer samt særinstallationer såsom EDB, telefon, internt skolekommunikationsanlæg, højttaleranlæg, nød- og panikbelysning, brandalarmanlæg, alarmanlæg m.v i forbindelse med nybygning og ombygning af Taarbæk skole.

taarbaek_skole