Energiledelse

KORTLÆGNING AF ENERGILEDELSE I EGEDAL KOMMUNE

Kunde: Egedal Kommune
Periode: 2017
Egne ydelser: Kortlægning af nuværende arbejde med energiledelse samt assistance til udvikling og implementering af energiledelse iht. ISO 50001 Energiledelsesstandarden.

Egedal kommune har en målsætning om at reducere de samlede energiomkostninger med 17% inden 2020. Energibesparelsen skal realiseres ved at renovere klimaskærm og tekniske installationer i bygningerne samt implementere systematisk energiledelse og energistyring.

DEM-ESB kortlægger nuværende arbejde med energiledelse i Egedal kommune. Kortlægningen omfatter blandt andet udførelse af interviews og spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte nøglepersoner i organisationen. På baggrund af kortlægningen formulerer DEM-ESB en energiledelsesprofil for kommunen, som opsummerer nuværende stade og parathed for energiledelse i Egedal Kommune.

Derudover udarbejder DEM-ESB en procesplan med foreslåede aktiviteter for succesfuld implementering af et energiledelsessystem i kommunen som bl.a. skal strukturere indsatsen med at sikre effektiv brug af energi, reduktion af energispild samt overblik over energiforbrug i kommunens ejendomsportefølje. DEM-ESB identificerer desuden simple og operationelle værktøjer, som kan understøtte udvikling, implementering og drift af et energiledelsessystem i kommunen med afsæt i faserne fra ISO 50001 standardens energiledelses-årshjul (Plan-Do-Check-Act).

IMPLEMENTERING AF ENERGILEDELSE I DET DANSKE FORSVAR

Kunde: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Periode: 2015-2017
Areal: Ca. 330.000 m2
Type bygninger: Hangarer, værkstedsbygninger, infirmeri, cafeteria mv.

I 2012 forpligtede det danske Forsvarsministerium sig til at reducere energiforbruget i deres opvarmede bygninger med 20% inden udgangen af 2020. For at opnå det fastlagte mål igangsætter organisationen en målrettet indsats i løbet af de næste par år bestående af screening og renovering samt mere energieffektiv bygningsdrift.

Det danske Forsvarsministerium har 19.000 medarbejdere og drifter 2.300 bygninger fordelt på 70 lokationer i Danmark, med et samlet areal på mere end 1,3 mio. m2.
Forsvarsministeriet har allerede implementeret miljøledelse og ønsker at arbejdet med energiledelse forankres i samme ledelsesteam.

Dansk Energi Management & Esbensen gennemfører på vegne af Forsvarsministeriet kortlægning af energiforbrug i overensstemmelse med ISO 50001 for Forsvarets etablissementer; herunder både desk-review og tekniske energigennemgange af to flyvestationer og to kaserner, som led i implementering af energiledelse.
Opgaven indeholder energigennemgange af energiforbrugende bygninger med blandet anvendelse med fokus på kortlægning af energiforsyning, historiske energiforbrug, bygnings- og procesenergi samt kortlægning af brugeradfærd på flere niveauer.

Med baggrund i resultaterne fra energigennemgangen og opstillede prioriteringskriterier udarbejder Dansk Energi Management & Esbensen forslag til rentable energisparetiltag. De identificerede energibesparelser omfatter optimering af klimaskærm, tekniske installationer, procedurer for drift og vedligehold samt brugeradfærd.

Dansk Energi Management & Esbensen har for nuværende identificeret energibesparelser for 4,5 mio. dkk svarende til 6,3 mio. kWh – eller 9% reduktion af det samlede energiforbrug i bygnings-og anlægsdrift.

Energiledelsessystemet opbygges iht. ISO 50001 standarden og smidiggør derved integration i det eksisterende miljøledelsessystemet iht. ISO 14001 miljøledelsessystem, som Forsvarsministeriet allerede arbejder ud fra.

Dansk Energi Management & Esbensen forestår endvidere udvikling af Forsvarsministeriets energiledelsespolitik samt opbygning af energiledelsesorganisation med tilhørende kommissorier for roller og ansvar for sikring af fastholdelse af energioptimeret drift af anlæg og bygninger.

ENERGILEDELSE HOS BOLIGFORENINGEN B42

Kunde: Boligforeningen B42, Sønderborg
Periode: 2016
Type bygninger: Boligforening
Egne ydelser: Identifikation af indsatsområder for energiledelse samt udarbejdelse af energiledelsesprofil og handleplan

Sønderborg Boligforening, B42, har med udgangspunkt deres Klima- og Energistrategi valgt at bidrage til opfyldelsen af Sønderborg Kommunes ambition om CO2-neutralitet i 2029 og dermed indtræde som ZERO company. Derudover har B42 en målsætning om at reducere energiforbruget med 35% inden udgangen af 2020.

Et vigtigt værktøj, som boligforeningen anvender, for at opfylde denne målsætning, er energiledelse. DEM-ESB har bistået boligforeningen med at skabe overblik over nuværende indsatser samt identifikation af primære indsatsområder for energiledelse, så arbejdet målrettes bedst muligt.

Der blev desuden skabt overblik over nødvendige værktøjer, data og dokumenter som bidrager til at sikre effektiv kommunikation og dokumenthåndteringen mellem de involverede parter. Arbejdet udmøntede sig i en energiledelsesprofil for boligforeningen samt en handleplan, der omfatter konkrete tiltag, som sikrer succesfuld udvikling og implementering af energiledelse og målopfyldelse af B42’s egen klima- og energistrategi.

Ved implementering af Energiledelse opnår B42 en reducering af energiforbruget, hvilket også betyder en reducering af boligforeningens klimapåvirkning. Samtidig signalerer boligforeningen en ”grøn” profil i forhold til samarbejdspartnere. Fokus på energiforbruget giver en bedre udnyttelse af maskineri og råvarer, da tomgangstab og spild minimeres.

UDVIKLING AF ENERGILEDELSE I VALLENSBÆK KOMMUNE

Kunde: Vallensbæk Kommune
Periode: 2013-2014
Areal: 100.000 m2
Type bygninger: Kommunale ejendomme
Egne ydelser: Udarbejdelse og implementering af energiledelsessystem og -kommissorium samt kompetenceudvikling i organisationen

Dansk Energi Management & Esbensen har haft til opgave at assistere Vallensbæk Kommune med udvikling og implementering af Energiledelse i kommunes bygninger.

Arbejdet inkluderede kommunikation af energiledelsessystemet til bl.a. energiledelsesteamet, bygningsbrugere, tekniske serviceledere, politikere og generelt borgerne i kommunen. Derudover blev der afholdt workshops for relevante medarbejdere med fokus på nødvendig kompetenceopbygning indenfor energirigtig bygningsdrift.
Der er desuden udarbejdet et oplæg til kommissorium for energiledelsesorganisationen indeholdende foredeling af ansvar, roller og arbejdsområder. En klart defineret ansvarsfordeling er én af forudsætningerne for succesfuld implementering og drift af et energiledelsessystem i en større organisation.

Projektet er udført som opfølgning på Dansk Energi Management & Esbensens omfattende renoveringsprojekt i kommunens ejendomme, der har resulteret i energibesparelser på op til 40%.

ENERGILEDELSE I ODENSE KOMMUNE

Kunde: Odense Kommune
Periode: 2013-2014
Areal: 56.000 m2
Type bygninger: Kommunale ejendomme
Egne ydelser: Implementering af energiledelse jf. DS/EN ISO50001, udvikling af energiledelsesstrategi, -organisation og handleplaner

Som bygherrerådgiver havde Dansk Energi Management & Esbensen til opgave at assistere Odense Kommune i deres arbejde med implementering af Energiledelse jf.DS/EN ISO50001. Kommunens målsætning er at halvere CO2-udledningen inden 2050 – dette skal bl.a. ske ved reduktion af energiforbruget i kommunale bygninger.

Opgaven bestod i at formulere en energiledelsesstrategi med klart definerede politikker og målsætninger for indsatsen for minimering af energiforbruget i kommunens bygninger. Strategiens fokus var at tage afsæt i kommunens eksisterende energistyring, som dermed danner et solidt grundlag for de løbende indsatser samt opnåelse af energibesparelser.

Arbejdet indebar at definere kommissoriet for at sikre en struktur i energiledelsesarbejdet, overblik samt tydeligt definerede ansvarsområder og opgaver for de involverede parter. Desuden blev der udarbejdet en konkret handlingsplan for udviklingsarbejdet, som danner rammerne for udvikling af energiledelse i kommunen.

ENERGILEDELSE I THINADHOO, MALDIVERNE

Kunde: Ministeriet for Miljø og Energi samt Maldivernes Energi Myndighed
Periode: 2013-2014
Egne ydelser: Udarbejdelse af handleplan for energioptimering af tekniske installationer, udvikling og afholdelse af træning af offentlige myndigheder og forsyningsselskaber i energiledelse, energi audits samt energibesparende forbedringer.

Dansk Energi Management & Esbensen havde til opgave at udarbejde et feasibility studie for reduktion af elforbruget i boligsektoren med 20%, og i den offentlige sektor og private industri med 30% inden 2020.

Opgaven bestod derudover i udvikling af uddannelsesplan og træningsprogram målrettet lokale energiauditører. Træningen inkluderede undervisning i energieffektivitet i nybyggeri, energirenoveringstiltag i eksisterede byggeri samt energiledelse som opfølgende indsats, til sikring af overvågning og optimering af bygningers energiforbrug.
Derudover blev der udført energiscreeninger af både offentlige og private bygninger, hvorefter der blev identificeret egnede forbedringstiltag for mere energieffektiv bygningsdrift.
Sideløbende med indsatserne for reduktion af elforbruget, blev der på flere af øens skoler etableret nettilsluttede solcelleanlæg på tag, som giver et væsentligt bidrag til øens energiproduktion af vedvarende energi.

Projektet er afsluttet med en rapport, der anviser forslag til fortsat forbedring af energieffektivitet samt strukturering af Thinadhoo Islands fremtidige, selvstændige arbejde med reduktion af elforbruget.

IMPLEMENTERING AF ENERGILEDELSE PÅ AARHUS UNIVERSITET

Kunde: Aarhus Universitet
Periode: 2012-2014
Areal: Ca. 700.000 m2
Type bygninger: Undervisning og forskning, inkl. laboratorier
Egne ydelser: Udvikling af systemer og procedurer for kortlægning af energiforbrug og koordinering af energireducerende tiltag, udvikling af energiledelsesværktøjer og uddannelsesplaner for relevante medarbejdergrupper

Dansk Energi Management & Esbensen har i samarbejde med Moe, bidraget til implementering af energiledelse på Aarhus Universitet. Universitet dækker ca. 700.000 m2 og har ca. 370 medarbejdere beskæftiget med bygningsservice.

Aarhus Universitet ønskede at implementere energiledelse for at nedsætte energiforbruget, systematisere udførte energirelaterede indsatser samt engagere medarbejdere og studerende i arbejdet med at spare energi.

Opgaven bestod i at udarbejde et system til kortlægning af energiforbruget samt nuværende tiltag for vurdering af organisationens parathed til energiledelse. Derudover er der udarbejdet forskellige energiledelsesredskaber til Universitet, som skal sikre at løbende arbejde med energibesparelser udføres effektivt.

Desuden er der udarbejdet en uddannelsesplan for alle aktører med indflydelse på energiledelse, som sikrer tilstedeværelsen af de rette kompetencer.

Projektet blev effektueret som to pilotprojekter, på henholdsvis Tandlægeskolen og BSS, med fokus på optimering af energiforbrug samt reducering af energiforbrug gennem adfærdsregulering.

Det er muligt at læse mere om projektet på AU’s hjemmeside samt på De Grønne Ambassadørers Facebook-side.

Energiledelse1

ENERGILEDELSE PÅ BAKRIE UNIVERSITY

Kunde: Bakrie University – Jakarta, Indonesien
Periode: 2011-2012
Samarbejdspartnere: Danida
Egne ydelser: Udvikling af organisation, politik, strategi og handlingsplan for energiledelse samt træning af medarbejdere

Dansk Energi Management & Esbensen har udviklet strategi og handlingsplan for implementering af energiledelse ved Bakrie University.

Indledende blev eksisterende energistyring analyseret og der blev udført spørgeskemaundersøgelse for at kortlægge eksisterende procedurer og arbejdsgange. Projektet blev udført i samarbejde med Danida og et lokalt firma, Kementerian Energi dan Sumber.

DEM-ESB forstod udarbejdelse af rammerne for en energiledelsesorganisation, energipolitik samt guidelines for implementering og anvendelse af energiledelse i organisationen.
Arbejdet inkluderede oplæg til udvikling af relevante arbejdsværktøjer til monitorering og analysering af energiforbruget samt en tidsplan for implementeringsforløbet.

Desuden blev der udarbejdet en plan for at skabe opmærksom omkring energiforbrug og energieffektivitet i organisationen samt udført træning af relevante medarbejdere. Der blev i projektet arbejdet med alternative formater for formidlingen, for at få budskabet bedre ud til Universitetets brugere og medarbejdere; formidling skete bl.a. gennem materiale i form af postkort og tegneserier.

UDVIKLING OG IMPLEMENTERING AF ENERGILEDELSE I VIETNAM

Kunde: Vietnam, Ministeriet for Industri og Handel;
Vietnam – National Energy Efficiency Program (VNEEP)
Periode: 2010-2012
Samarbejdspartnere: Danida
Egne ydelser: Udvikling og implementering af energiledelse, udarbejdelse af energiledelseshåndbog, træning af personale

Dansk Energi Management & Esbensen har i samarbejde med Danida haft til opgave at udvikle og implementere den nationale Energiledelsesordning for bygninger og industri i Vietnam, herunder at uddanne 2.500 energiledere under den nationale energiledelsesordning.

Projektets overordnede formål var at fremme energibesparelser og forbedre energieffektivitet samt at sætte fokus på energi i offentligheden.

Arbejdet omfattede udvikling af komplet curriculum og undervisningsprogram for Ministeriet for Industri og Handel (MOIT). Til dette formål blev der udarbejdet en national energiledelseshåndbog for både energiledere i industri og bygninger indeholdende pædagogisk formidlede vejledninger.
Målet med denne håndbog var at kursisterne efter deltagelse i undervisningen skulle være i stand til at oplære andre medarbejdere.

Undervisningen inkluderede træning, lokale cases, supervision og opfølgning.

UDVIKLING OG IMPLEMENTERING AF ENERGILEDELSE I EKURHULENI KOMMUNE, SYDAFRIKA

Kunde: Danida
Periode: 2009
Egne ydelser: Energirenovering og udvikling af energiledelesesstrategi

Dansk Energi Management & Esbensen har haft til opgave at udvikle og implementere Energiledelse i Ekurhuleni Kommune med udgangspunkt i Edenvale Customer Care Centre som central organisation for kommunen.

Opgaven omfattede udarbejdelse af energiledelsespolitik og –strategi samt opbygning af energiledelsesorganisationen. Desuden blev der udviklet guidelines for energirigtig brugeradfærd og arbejdsrutiner for centrale energiledelsesansvarlige i kommunen.

Arbejdet inkluderede, som et led i energiledelsesarbejdet, en indledende og efterfølgende detaljeret energiscreening af Edenvale Customer Care Centre, analyse og verifikation af energibesparende tiltag og implementering af vedvarende energianlæg.

DEM-ESB forestod efterfølgende rådgivning ifm. udbud og tilsyn af energirenovering af facader og tekniske anlæg samt installering af solvarmeanlæg. Med renoveringsprojektet har Edenvale Customer Care Centre opnået en årlig besparelse på energiforbruget på 38% svarende til 430.000 kWh årligt.

ENERGILEDELSESUNDERVISNING I YUNNAN PROVINCE, KINA

Kunde: Danida
Periode: 2009
Egne ydelser: Udvikling og afholdelse af energiledelsestræning

Dansk Energi Management & Esbensen har som led i Danidas Business-to-Business program samarbejdet med to kinesiske firmaer; Enecore Carbon og Chongqing Runhouse Urban Planning & Design Co. med henblik på vidensopbygning indenfor energiledelse og energirigtigt bygningsdesign.

Formålet med projektet var viderebringelse af DEM-ESBs erfaringer indenfor energiledelse for omkostningseffektiv oplæring af de kinesiske medarbejdere.
Arbejdet omfattede specifik undervisning og vejledning af de involverede parter i energiledelse, indenfor bl.a. energiledelsesstrategi, -politik og organisationsopbygning.

Energiledelsesundervisningen blev foretaget med udgangspunkt i de internationale energiledelsesstandarder.

ENERGILEDELSESUNDERVISNING I PRETORIA, SYDAFRIKA

Kunde: Danida
Periode: 2008
Egne ydelser: Udvikling og afholdelse af energiledelsestræning

Dansk Energi Management & Esbensen har som led i Danidas Business-to-Business program samarbejdet med det Sydafrikanske firma Strategic Environmental Focus (SEF) med henblik på vidensopbygning i SEF indenfor energiledelse og energirigtigt bygningsdesign.

Formålet med projektet var viderebringelse af DEM-ESBs erfaringer indenfor energiledelse til SEFs medarbejdere. Arbejdet omfattede specifik undervisning og vejledning af de involverede parter i energiledelse, indenfor bl.a. energiledelsesstrategi, -politik og organisationsopbygning. Energiledelsesundervisningen blev foretaget med udgangspunkt i de internationale energiledelsesstandarder.