Energieffektivisering / Energirådgivning

HELHEDSORIENTERET ENERGIRENOVERING OG INDEKLIMAOPTIMERING AF TEKNISKE ANLÆG

Kunde: Egedal Kommune
Periode: 2017-2020
Areal: 178.000 m2
Antal ejendomme: 80
Type bygninger: Børnehuse, fritidsklubber, skoler, dagplejer, vuggestuer, idrætsfaciliteter og klubhuse

Egedal Kommune har igangsat programmet ”Parat til fremtiden”, der skal sikre kommunen fortsat økonomisk råderum gennem planlagte effektiviseringer over de kommende år. Samtidig skal effektiviseringer danne et solidt fundament, så kommunen også i fremtiden fremstår som et attraktivt sted at bosætte sig, med en sund kommunal økonomi.

Ét af initiativerne i programmet er energirenoveringsprojektet ”Energirenovering af tekniske anlæg”, hvor 80 ejendomme inden for kategorierne børnehuse, fritidsklubber, skoler, dagplejer, vuggestuer, idrætsfaciliteter og klubhuse er ved at blive energirenoveret ud fra fastsatte, identificerede løsningsforslag til energi- og indeklimaforbedringer.

Projektet løber til 2020, hvor Dansk Energi Management & Esbensen A/S vil projektere og udbyde energirenoveringerne i hovedentreprise med baggrund i screeningsrapporter fra projektets foranalyse (udført i 2015-2016, se reference nedenfor). Derudover håndterer Dansk Energi Management & Esbensen A/S ligeledes byggeledelsen, fagtilsyn og idriftsætter de tekniske anlæg for at sikre et energieffektivt og indeklimaoptimeret samlet teknisk system på den enkelte ejendom.

Målet med projektet er en samlet energibesparelse på 5,0 mio. kr. årligt, hvilket vil svare til henholdsvis en besparelse på 15 % af varmeforbruget og 22 % af elforbruget. Udover energibesparelser vil indeklimaforbedrende tiltag blive koordineret i projektet af hensyn til at fremtidssikre kommunens bygningsmasse.

Ganløse Skole, Egedal Kommune

100 EJENDOMME SKAL BIDRAGE TIL AT GØRE AARHUS KOMMUNE CO2-NEUTRAL INDEN 2030

Kunde: Aarhus Kommune
Periode: 2017-2018
Areal: 50.000 m2
Antal ejendomme: 100
Type bygninger: Daginstitutioner

Dansk Energi Management & Esbensen A/S udfører totalrådgivning for Aarhus Kommune i forbindelse med energirenovering af 100 ejendomme. Projektet er en del af kommunens ambitiøse målsætning om at reducere CO2-udledningen for at være med til at opnå kommunens overordnede målsætning om at være CO2-neutral i 2030.

Projektet omhandler primært daginstitutioner, klubber og legepladser. I projektet håndterer Dansk Energi Management & Esbensen A/S – udover projektledelsen – også hele processen fra udførelse af energiscreening, brugerinddragelse, projektering og implementering af de bedste totaløkonomiske løsningsforslag. Udførelsen af energisparetiltagene udføres på ejendomme, der samtidig er i drift, hvilket fordrer en tæt dialog med både Aa+ projektsekretariatet samt brugerne på de enkelte ejendomme.

I forbindelse med implementeringen af energisparetiltagene har Dansk Energi Management & Esbensen A/S ansvaret for byggeledelsen, og fører fagtilsyn. Derudover sørger Dansk Energi Management & Esbensen A/S for at de tekniske anlæg bliver idriftsat korrekt for at sikre energibesparelserne og indeklimaet på den enkelte ejendom.

Tidligere i Aa+ projektet har Dansk Energi Management & Esbensen A/S ligeledes været bygherrerådgiver for Aarhus Kommune, og været med til at udfordre den gængse måde at tænke energirenoveringsprojekter på ved bl.a. at udvikle en økonomisk model, som Aarhus Kommune har implementeret i projektet.

Idrætsinstitutionen Tumlehøjen, Aarhus

ENERGIEFFEKTIVISERING AF OFFENTLIGE BYGNINGER

Kunde: Region Midtjylland samt 11 af regionens kommuner
(CeDEPI – Central Denmark Energy Planning and Investment)
Periode: 2015-2019
Areal: N/A – Rammeaftale
Type bygninger: Alle typer af offentlige bygninger

Dansk Energi Management & Esbensen har, i samarbejde med KPF Arkitekter, DRIAS Rådgivende Ingeniører og AURA, indgået en 4-årig rammeaftale vedr. energieffektivisering af offentlige bygninger for Region Midtjylland og 11 af regionens kommuner.

Effektiviseringen omhandler bl.a. klimaskærme, installationer, systemer og anlæg samt investeringer i solcelleanlæg – dertil skal der udføres energiscreeninger, projektering samt energimærkninger.

Rammeaftalen har indtil videre medført kontrakt med Ringkøbing-Skjern Kommune om energioptimering af Tarm Skole, samt med Horsens Kommune om konvertering af varmeforsyningen i 6 ejendomme.

Energieffektivisering5
Region Midtjylland

ENERGIRENOVERING AF 68 KOMMUNALE EJENDOMME FOR HELSINGØR KOMMUNE

Kunde: Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme
Periode: 2014-2018
Areal: Ca. 180.000 m2
Type bygninger: Kommunale ejendomme

Som et led i Helsingør kommunes klimaplan om at spare 2 % på CO2-udledningen hvert år, frem til 2025, afsatte byrådet i Helsingør Kommune i 2014 i alt 56 mio. kr. ekskl. moms til energirenovering af udvalgte kommunale ejendomme i perioden 2014 – 2018.
Dansk Energi Management & Esbensen A/S har, i konsortie med Bascon, stået for totalrådgivning ifm. denne energirenovering, som har omfattet 68 ejendomme primært fordelt på ejendomskategorierne Kultur og idræt, Skoler og Daginstitutioner.

I screeningsfasen har Dansk Energi Management & Esbensen bl.a. bistået kommunen med at registrere og verificere forslag til energirenoveringstiltag, fremkomme med eventuelle nye eller andre mulige forslag hertil, og opdatere samtlige forslag i et eksisterende Markskema for hver ejendom, med validering af data såsom: besparelse af CO2, besparelse af energi omregnet til kr., budget for entrepriseomkostninger, tilbagebetalingstid m.m.

Totalrådgivningen har derudover omfattet nedenstående ydelser indenfor energioptimering af et bredt spektrum af fagområder, herunder solceller, vinduesudskiftninger, efterisolering, ventilationsanlæg, varmeanlæg, belysningsanlæg, automatik og styring mv.

Rådgivningsydelser:
• Registrering og totaløkonomiske beregninger
• Projektering
• Udbud i fagentrepriser
• Byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering
• Fagtilsyn
• Idriftsættelse
• Opfølgning på energibesparelser
• 1-års gennemgange

Projektet er udført med en samlet tilbagebetalingstid på ca. 10 år, hvilket også har været Helsingør Kommunes målsætning.

Espergærde Bibliotek

HVIDEBÆK FJERNVARMEFORSYNING

Kunde: Hvidebæk Fjernvarmeforsyning
Periode: Grundlagt i 1991
Størrelse: 10 MW kapacitet og 22 km fjernvarmenet
Type bygninger: Halmfyret fjernvarmeværk

Dansk Energi Management og Esbensen er medejer af Hvidebæk Fjernvarmeforsyning, www.varmevaerk.dk, og har ydet rådgivning til etablering og videreudvikling af værket.

Dette indbefatter blandt andet udviklingen af et af landets første fjernaflæsningssystemer hos forbrugerne i området.

Systemet er igennem tiden blevet videreudviklet for at opnå de bedste muligheder for indsamling, behandling og formidling af energidata til fjernvarmeforsyningen.

I 2012 har DEM-ESB stået for varmeforsyningsprojekt og udbud af et termisk solvarmeanlæg på ca. 12.000 m2 inklusiv en 2.500 m3 akkumuleringstank med en årlig produktion på ca. 6.150 MWh dækkende ca. 23 % af den samlede varmeproduktion.

I 2016 har DEM-ESB startet planlægningen af en ny 3. generations 7,5 MW halmfyret kedel op inklusive nyt mellemlager til halm (værket råder i dag over 2 store halmlagre ved værket der kan dække 60% af årsproduktionen). Projektforslag efter varmeforsyningsloven er godkendt i 2016 og udbudsmateriale og efterfølgende kontraktforhandling er gennemført primo 2017. Idriftsættelse efteråret 2017.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning

RÅDGIVENDE TOTALENTREPRENØR INDENFOR PERFORMANCETESTEDE ENERGIOPTIMERINGER

Kunde: Bygningsstyrelsen
Type: Energioptimering
Periode: 2016 – 2017
Areal: 143.000 m2
Antal ejendomme: 12
Type bygninger: Kontorer, depoter, undervisning og udstilling

Bygningsstyrelsen ønsker at gennemføre energibesparende investeringer, der reducerer energiforbruget med mindst 15 % i de berørte ejendomme.
Projektet skal teste Bygningsstyrelsens udviklede performancetest ved energieffektivisering af eksisterende installationer. Testen stiller en række krav til energieffektiviteten af de tekniske anlæg, og er baseret på analyse af parameterdata fra de forskellige tekniske anlæg.

Ved implementering af performancetestene har DEM-ESB tidligt inddraget specialistviden til at håndtere forudsætninger. De gennemførte tests vil sikre funktionaliteten af de energibesparende teknologier til blandt andet opvarmning af vand og regulering af indeklimaet i bygninger.
Udover at projektet skal medføre en reduktion af Bygningsstyrelsens energiforbrug, skal metoden til anvendelse af performancetest i energieffektivisering evalueres og viderebearbejdes således bygningsejere og administratorer af bygningsporteføljer får sikret en energieffektiv drift af bygningernes tekniske anlæg.

Den konkrete opgave omfatter energieffektivisering af 12 lokaliteter med en samlet bygningsmasse på i alt ca. 143.000 m², hvor der foretages energibesparelses- og vedligeholdelsestiltag inden for bl.a. CTS, varmtvandsinstallationer, varme- og ventilationsanlæg, varmedistribution mellem bygninger og i terræn, belysning, el-produktion (solceller), køleanlæg og klimaskærmsforbedringer.

Den primære anvendelse af lokationerne omfatter kontorer, depoter, undervisning og udstilling, og flere af bygningerne er enten fredede og/eller bevaringsværdige.
Der etableres endvidere energistyringssystem, der sikrer løbende overvågning over bygningernes energiforbrug, fordelt på de enkelte typer. Systemet sikrer systematisk opsamling, analyse og præsentation af bygningernes energidata.

Karlslunde Politistation

ENERGISCREENING OG INDEKLIMAANALYSE AF KONTORBYGNING

Kunde: Danish Management Group
Type: Energiscreening og indeklimaanalyse af kontorejendom
Periode: 2016 – 2017
Areal: 1.896 m2
Antal ejendomme: 1
Type bygninger: Kontorejendom

Dansk Energi Management & Esbensen A/S’ eget moderselskab Danish Management Group A/S har i en lang årrække haft fokus på vedvarende energi og energieffektivitet. Bl.a. ejer Danish Management Group A/S en større andel af grøn vindmøllestrøm end virksomheden forbruger, og er derudover medejer af et grønt fjernvarmeværk, hvor varmen bliver høstet fra halm og sol.

I DEM-ESBs ambitiøse strategi, er der fokus på at forbedre energieffektiviteten samt højne andelen af vedvarende energi inden for virksomhedens egne rækker. Dette uden at gå på kompromis med indeklimaet.

DEM-ESB har på denne baggrund udført energiscreening og indeklimaanalyse af Danish Management Group’s hovedkontor i Viby, for kortlægning af mulige tiltag, der kan reducere energiforbruget i bygningen og højne andelen af vedvarende energi. De anbefalede tiltag omhandler bl.a. etablering af solcelleanlæg, udskiftning af belysningsarmaturer samt optimering af eksisterende ventilationsanlæg.

I projektet analyserede DEM-ESB desuden effekten af et forbedret indeklima, hvor andelen af sygedage blev målt op imod ventilationsraten for den pågældende afdeling af ejendommen.

Anbefalede tiltag reducerer ejendommens CO2-udledning med mere end 18 ton.

Danish Management Group Hovedkontor

NY INNOVATIV HYBRID VENTILATION VED FACADERENOVERING AF MØRKE SKOLE

Kunde: Syddjurs Kommune og
CeDEPI (Central Denmark Energy Planning and Investment)
Type: Facaderenovering på Mørke Skole
Periode: 2016 – 2017
Areal: 5.000 m2
Antal ejendomme: 1
Type bygninger: Kommunal skole

Mørke Skole på Djursland er en typisk dansk folkeskole, hvor facaderne er nedslidte og ventilationsrate begrænset. Det afstedkommer nogle indeklimatiske udfordringer i dagligdagen. For at forbedre forholdene på skolen, udskiftes facaderne og der etableres ny ventilation i facaderne ved hjælp af et innovativt koncept.

Skolens eksisterende lette facader og vinduer udskiftes derfor til nye energioptimale enheder, hvor hybridventilationen integreres. Den hybride ventilation består af mikroventilationsenheder og naturlig ventilation gennem motoriserede vinduer med automatik i bygningen. Som en naturlig del af projektet er en stor del af de eksisterende installation blevet flyttet ligesom forekomsten af særligt PCB i facaderne har skullet håndteres særligt ved udførelsen af projektet.

Ved renoveringen af facaderne mindskes opvarmningsbehovet væsentligt samtidig med, at indeklimaet i bygningen forbedres, da øget isoleringsgrad og tæthed reducerer risikoen for trækgener.

Mørke Skole

ENERGISCREENING OG -RENOVERING I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Kunde: Ringkøbing-Skjern Kommune og
CeDEPI (Central Denmark Energy Planning and Investment)
Type: Energiscreening
Periode: 2015 – 2017
Areal: 25.000 m2
Antal ejendomme: 9
Type bygninger: Kommunale ejendomme

CeDEPI – Central Denmark Energy Planning and Investment er støttet af Den Europæiske Investeringsbank (EIB) med midler til rådgivning og forberedelse af investeringer i energieffektiviseringer.

Til at undersøge, analysere og udbyde energisparetiltag på 9 ejendomme i Ringkøbing-Skjern Kommune har CeDEPI indgået aftale med Dansk Energi Management & Esbensen A/S.

I Ringkøbing-Skjern Kommune har man igennem de sidste mange år arbejdet intensivt med energioptimering af kommunens ejendomme gennem strategiske tiltag.
Projekterne indeholder primært energisparetiltag som efterisolering af tag, teknisk isolering, pumpe- og ventilatorudskiftning samt nye energieffektive belysningsanlæg. Projekternes samlede tilbagebetalingstid har skullet holde sig under 13 år.

DEM-ESB har i projekterne forestået energiscreening, projektering og udbud i fagentreprise af de energibesparende tiltag.

Tarm Skole

ENERGIRÅDGIVNING OG ENERGIMÆRKNING

Kunde: Aarhus Kommune
Periode: 2013 – 2017
Areal: N/A – Rammeaftale
Type bygninger: Kontor/Administration. Skoler/Daginstitutioner.
Svømmehaller/Idrætsanlæg.

Som en del af indsatsen for at blive CO2-neutral i 2030 har Aarhus Kommune en målsætning om, at der fremover bygges og renoveres op til kravene i lavenergiklasse 1 eller derunder. Dansk Energi Management & Esbensen har i 2013 indgået to 4-årige rammeaftaler med Aarhus Kommune om energirådgivning og -mærkning af alle typer kommunale bygninger.

Dansk Energi Management & Esbensen har – med Bascon og AURA (tidligere Lokalenergi) som underrådgivere til rammeaftalen – stillet eksperter til rådighed indenfor følgende områder: Energirådgivning, energiscreening og –analyse, energimærkning, uddannelse af teknisk driftspersonale, livscyklusvurdering, byggestyring, udbud og vedligeholdelsesplaner.

Energieffektivisering3
Marselisborg Hallen

HOLISTISK ENERGISCREENING MED FOKUS PÅ ENERGIOPTIMERING OG INDEKLIMA

Kunde: Egedal Kommune
Type: Energiscreening og tilstandsvurdering af byggetekniske anlæg
Periode: 2015 – 2016
Areal: 178.000 m2
Antal bygninger: 80
Type bygninger: Kommunale bygninger

Egedal Kommune har igangsat programmet ”Parat til fremtiden”, der skal sikre kommunen fortsat økonomisk råderum gennem planlagte effektiviseringer over de kommende år. Samtidig skal effektiviseringer danne et solidt fundament, så kommunen også i fremtiden fremstår som et attraktivt sted at bosætte sig, med en sund kommunal økonomi.
Ét af initiativerne i programmet er energiscreeningsprojektet ”Energiscreening af byggetekniske anlæg”, hvor 80 ejendomme inden for kategorierne børnehuse, fritidsklubber, skoler, dagplejer, vuggestuer, idrætsfaciliteter og klubhuse er blevet gennemgået med henblik på at identificere løsningsforslag til energi- og indeklimaforbedringer.

Med baggrund i anbefalingerne fra energiscreeningsprojektet vil løsningsforslagene gennemgå en projektering, blive udbudt samt implementeret i ejendommene. Løsningsforslagene er beskrevet i en screeningsrapport for hver ejendom, der ligeledes indeholder en kortlægning af de tekniske installationer samt en tilstandsvurdering. Screeningsrapporten er baseret på en detaljeret teknisk gennemgang i samarbejde med ejendommens tekniske personale, ejendommens energidata samt brugernes oplevelse af ejendommens funktionalitet og indeklima. Herefter er der foretaget en kvalitativ udvælgelse af tiltagene på baggrund af veldefinerede kriterier.

Den samlede energibesparelse af identificerede tiltag er henholdsvis 15 % på varmeforbruget og 22 % på elforbruget. Derudover er der indeholdt løsningsforslag, der har stor eller meget stor indflydelse på forbedring af indeklimaet og/eller vedligehold.
Som del af energiscreeningsprojektet er der ligeledes foretaget en brugerundersøgelse med henblik på at vurdere indeklimaet, samt analysere behovet for energioplysning og energirigtig adfærd i det videre forløb. Brugerundersøgelsen blev udført som en spørgeskemaundersøgelse med baggrund i retningslinjer i DS 3033 omkring kortlægning af indeklimagener.

Ganløse Skole

RENOVERING AF VENTILATIONSANLÆG PÅ SKOLER OG RÅDHUS I SØNDERBORG KOMMUNE

Kunde: Sønderborg Kommune
Type: Energirenovering
Periode: 2015 – 2016
Antal bygninger: 5
Type bygninger: 5 kommunale skoler samt rådhus

Sønderborg Kommune har en ambitiøs klimapolitik, der skal bidrage til regionens overordnede målsætning om at være CO2-neutral i 2029. En del af denne målsætning skal opnås gennem en energioptimeret drift og særligt ventilation. Samtidig har kommunen et udpræget ønske om at sikre et godt indeklima for både voksne og børn.

DEM-ESB har forestået screening af ventilationssystemer på 5 skoler samt rådhus for identifikation af tiltag for mere energieffektiv drift samt forbedret luftkvalitet i bygningerne. Der blev identificeret tiltag med en samlet årlig energibesparelse på henholdsvis 10.000 kWh el og 230.000 kWh varme, svarende til en økonomisk besparelse på 132.000 kr./år. Projektets samlede tilbagebetalingstid er 10 år.

DEM-ESB har derudover forestået projektering, udbud samt fagtilsyn under byggeperioden.

Augustenborg Skole

ENERGIEFFEKTIVT OG BRUGERTILPASSET BELYSNINGSANLÆG

Kunde: Region Midtjylland, Norddjurs Kommune
Type: Energioptimering
Periode: 2015 – 2016
Areal: 3.800 m2
Type bygninger: Kommunalt botilbud

Tangkær er et socialpsykiatrisk botilbud for voksne. Botilbuddet har to afdelinger; én for mennesker med komplekse og svære psykiske lidelser, og én for mennesker med Huntingtons sygdom. Ejendommen er opført i 1974, hvor også hovedparten af installationerne er fra.
Som en del af Region Midtjyllands ambitiøse energistrategi er belysningsanlægget på botilbuddet blevet tilføjet en ny energieffektiv styringsstrategi, der er særligt tilpasset brugerne af ejendommen. Styringsstrategien er udvalgt efter en indgående dialog med personalet.
Dansk Energi Management & Esbensen A/S har projekteret, udbudt og ført fagtilsyn med arbejdet i hele projektperioden.

Botilbud, Tangkær

KONVERTERING AF VARMEFORSYNING: NATURGAS TIL FJERNVARME

Kunde: Freja Ejendomme
Type: Konvertering af varmeforsyning: Naturgas til fjernvarme
Periode: 2015 – 2016
Areal: 60.000 m2
Type bygninger: Haderslev Sygehus

Haderslev Sygehus ejes i dag af statens ejendomsselskab Freja Ejendomme A/S, der ligeledes er ansvarlig for driften. Freja Ejendomme A/S overtog driften af bygningerne i slutningen af 2014 og forventer inden for de næste 5 år at sælge ejendommen til en udvikler. Analysen tager derfor udgangspunkt i en 5 årig driftsperiode.

Sygehuset er opført i 1975, og har et samlet erhvervsareal på 60.300 m² fordelt på 5 bygninger. Bygningerne er i dag delvist lejet ud til Udlændingestyrelsen som flygtningecenter. De øvrige bygninger er tomme eller ved at blive rømmet.

Dansk Energi Management & Esbensen har analyseret potentialet for konvertering af varmeforsyningen fra naturgas til fjernvarme på baggrund af forskellige scenarier for bygningernes anvendelse de kommende 5 år. Muligheden for at renovere varmefordelingssystemet samt varmeafgiverne i udvalgte bygninger er ligeledes belyst.

Haderslev Sygehus (Foto: Freja Ejendomme)

RÅDGIVNING OG BISTAND TIL FORBEDRING AF ENERGIEFFEKTIVITET

Kunde: Region Sjælland samt 12 af regionens kommuner (REEEZ)
Periode: 2012 – 2016
Areal: N/A – Rammeaftale
Type bygninger: Kommunale bygninger

Dansk Energi Management & Esbensen indgik i 2012, i samarbejde med OBH-Gruppen, en 4-årig rammeaftale med Region Sjælland om teknisk rådgivning og bistand til forbedring af energieffektiviteten i regionens og de 12 kommuners bygninger.

Under rammeaftalen er foreløbig gennemført

  • et projekt vedrørende nyt varmeanlæg til Ringsted Hallen inklusiv forundersøgelse, projektering, udbud og tilsyn.
  • en teknisk gennemgang af 27 ejendomme i Holbæk Kommune for fastlæggelse af mulighederne for etablering af solcelleanlæg og omfanget af disse samt efterfølgende udbud.
  • udførelse af projektering og udbud af energirenovering af skoler og daginstitutioner i Holbæk Kommune.
  • udførelse af projektering og udbud af energirenovering af skoler og daginstitutioner i Roskilde Kommune.
  • energiscreening af 4 ejendomme for Køge Kommune.
  • Rådgivende bistand til idrætsfaciliteter i Solrød Kommune.

Energieffektivisering2
Region Sjælland

GRØNT REGNSKAB FOR VALLENSBÆK KOMMUNE

Kunde: Vallensbæk Kommune
Periode: 2015

Vallensbæk Kommune arbejder for en mere bæredygtig fremtid og udgiver årligt et grønt regnskab, som gør status over arbejdet med bæredygtighed og energiforbrug i alle kommunens ejendomme. Kommunen bruger det grønne regnskab til at få et overblik over, hvilke grønne indsatser der gør en forskel, og hvilke områder, der kræver en ekstra indsats. Vallensbæk Kommune har bl.a. i bestræbelserne for reduktion af klimabelastningen energirenoveret 5 kommunale ejendomme i 2014.

Dansk Energi Management & Esbensen forestod dataindsamling og -analyse og udarbejdede Vallensbæk Kommunes grønne regnskab for 2014.

Foto fra Vallensbæk Kommunes grønne regnskab i 2014.

ENERGIBESPARENDE INSTALLATIONER I KOMMUNALE SPORTSHALLER

Kunde: Herning Kommune og
CeDEPI (Central Denmark Energy Planning and Investment)
Type: Energioptimering i sportshaller
Periode: 2015
Type bygninger: Kommunale sportshaller

Herning Kommune er en del af “Green Cities” samarbejdet, der har til formål at nedbringe udledningen af drivhusgasser med 25% i forhold til 2007.
En del af dette arbejde omhandler energieffektivisering i kommunens ejendomme.

I fire sportshaller er belysningen blevet udskiftet til et energieffektivt belysningsanlæg med LED-lyskilder, og den eksisterende ventilation er blevet erstattet af ventilation med højeffektiv varmegenvinding. Derudover er opvarmningsprincippet ændret til opvarmning med strålevarmepaneler.

Dansk Energi Management & Esbensen A/S har kvalitetssikret og udarbejdet forslag til forbedringer af eksisterende projektmateriale, med henblik på at sikre det mest optimale udbytte af projektet.

Nordvesthallen

KORTLÆGNING AF ENERGIOPTIMERINGSPOTENTIALET PÅ REGIONSHOSPITALET HORSENS

Kunde: CeDEPI, Region Midtjylland
Type: Energiscreening
Periode: 2015
Areal: 61.300 m2
Type bygninger: Regionshospitalet Horsens

CeDEPI – Central Denmark Energy Planning and Investment er støttet af Den Europæiske Investeringsbank (EIB) med midler til rådgivning og forberedelse af investeringer i energieffektiviseringer.

Til at undersøge og analysere energisparepotentialet på Regionshospitalet Horsens har CeDEPI indgået aftale med Dansk Energi Management & Esbensen A/S.

I projektet er Regionshospitalet Horsens’ Generalplan 2013 tænkt ind og anbefalinger til energioptimeringer er koordineret i forhold til hinanden. Dele af energioptimeringerne vil derfor blive udført i forbindelse med den øvrige renovering af hospitalets bygninger, som er omfattet af Generalplan 2013.

Der er udført screeninger af hospitalets bygninger og på baggrund heraf er energitiltag omhandlende VVS, ventilation, klimaskærm, CTS/automatik, belysning og etablering af solcelleanlæg identificeret.

Den anbefalede energioptimering vil reducere varmeforbruget med 59 % og elforbruget med 25 % samt medføre non-energy-benefits som forbedret termisk, atmosfærisk og optisk indeklima.

Regionshospitalet Horsens

ENERGIRÅDGIVNING I BILLUND KOMMUNE

Kunde: Billund Kommune
Periode: 2013
Areal: Ca. 60.000 m2
Antal bygninger: 4
Type bygninger: Kommunale ejendomme

Dansk Energi Management & Esbensen indgik i 2013 en aftale med Billund Kommune om energirådgivning af en bygningsmasse på ca. 60.000 m². Dansk Energi Management & Esbensens opgave var at kortlægge og foreslå energibesparende tiltag for udvalgte ejendomme. Selve udvælgelsen og implementeringen af energieffektiviseringen indebar procesrådgivning, energianalyse, identificering af energibesparelser, energirenovering, projektering og udbud.

Energieffektivisering1
Hejnsvig Skole

GRØN VÆKSTPAKKE I AMBITIØS KOMMUNE

Kunde: Halsnæs Kommune
Periode: 2013
Type bygninger: Kommunale ejendomme

I Halsnæs Kommune har Dansk Energi Management & Esbensen A/S i et tæt samarbejde med Halsnæs Kommune gennemført en ambitiøs grøn vækstpakke. Vækstpakken skulle give et økonomisk råderum, og samtidig skabe lokale arbejdspladser.

På 25 forskellige ejendomme, er der gennemført energibesparende klimaskærmstiltag for en samlet investering på ca. 8,5 mio kr. I forbindelse med skoler, børnehaver og forskellige fritidstilbud, er der etableret ca. 2.500 m2 solcelleanlæg med en samlet investering på ca 7,2 mio kr.

Dansk Energi Management & Esbensen A/S har haft ansvaret for energiscreening, projektering, udbud og udførelse.

Halsnæs Rådhus – FOTO: Evishine