Renovering

HELHEDSPLAN STENGÅRDSVEJ, ESBJERG

Kunde: Boligforeningen Ungdomsbo
Type: Helhedsplan Stengårdsvej
Periode: 2015-2020
Areal: 60.000 m2
Type bygninger: Boligforening

De fire afdelinger af Boligforeningen Ungdomsbo, som ligger på Stengårdsvej i Esbjerg, optræder i dag på listen over særligt udsatte boligområder – den såkaldte ”Ghettoliste”, som er udarbejdet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Boligforeningen oplever derfor store udfordringer med at fastholde ressourcestærke beboere i området, hvilket er med til at sænke stedets ellers mange kvaliteter og i stedet bidrage til mange omkostningstunge flytninger, slitage af inde- såvel som udearealer og utryghed blandt beboerne, da området er plaget af kriminalitet.

Dette skal en ny, stor helhedsplan, som både omfatter renovering af bygningsmassen og udformning af nye udearealer, være med til at lave om på, og boligerne og udearealerne, som oprindelig stammer fra slutningen af 1960´erne, står derfor overfor en gennemgribende opgradering, som skal være med til at tiltrække nye beboere ved at skabe et trygt og attraktivt boligområde. Endvidere bliver der som en del af helhedsplanen opført et nyt bydelshus, som bl.a. kommer til at rumme en ny børnehave, administrative funktioner for boligforeningen samt sociale indsatser, der altsammen skal være med til at gøre Stengårdsvej til et attraktivt sted at bo.

De fire afdelinger, som er involveret i helhedsplanen, består tilsammen af 785 boliger fordelt på boligblokke og et mindre antal rækkehuse og udgør næsten 60.000 kvm. boligareal, som skal ombygges, modernisers og renoveres med bl.a. nye klimaskærme og badeværelser, mens 102 af boligerne bliver ombygget og lagt sammen til større boliger for at kunne fungere som såkaldte tilgængelighedslejligheder, der er egnet til kørestolsbrugere og gangbesværede og for i nogle tilfælde at kunne huse større familier.

Dansk Energi Management & Esbensen A/S står til dette projekt for udvikling af energikoncept, projektering af bygningsinstallationer indenfor el samt bygge- og procesledelse. Der er nemlig fra boligforeningens side et stort ønske om en grundig brugerinddragelsesproces med bl.a. afholdelses af studieture og workshops samt løbende orientering gennem hjemme- og Facebookside, husstandsomdelte byggeaviser og en særlig beboerhjælpsfunktion, hvor områdets beboere kan komme og få svar på spørgsmål om projektets stade og fremdrift, hvilket Dansk Energi Management & Esbensen A/S står for.

Boligforeningen Ungdomsbo, Stengårdsvej (Illustration: COWI)

KJÆRSLUND, VIBY

Bygherre: Boligforeningen ALBOA
Arkitekt: Nova 5 Arkitekter, Sahl Arkitekter
Contractor: Enemærke og Petersen
Øvrig: Sloth Møller A/S
År: 2011

Renoveringen af de almene boliger i Kjærslund omfatter klimaskærm og ventilation. De eksisterende betonelementer efterisoleres og beklædes med lys facadetegl, vinduer udskiftes og erstattes med lavenergiruder og der etableres store glaspartier i opgangsområderne. Renovering af ventilation omfatter bl.a. rensning af eksisterende, lodrette ventilationskanaler, nye energibesparende ventilatorer placeret på tagene, nye kontrolventiler inkl. indregulering i de enkelte boliger samt nye emfang i køkkener. Hensigten er, at byggeriet skal udføres således at unødigt energiforbrug undgås, og målet er endvidere at være at minimere ressourceforbrug og skadelige miljøpåvirkninger. Opgaven støttes af Landsbyggefonden. Dansk Energi Management & Esbensen varetager projektering af bygningsinstallationer.

Kjærslund_perspektiv_stort

KLIMAPROJEKT LANGKÆRPARKEN, TILST

Bygherre: AL2Bolig
Arkitekt: NOVA 5 Arkitekter
Øvrig: Sloth møller A/S
Projektsum: 40 mio. Dkr.
År: 2009

Energirenovering af boligblok, hvor der i 1. etape projekteres fire varianter af de 24 boliger. Varianterne er hhv. BR08 Standard, lavenergiklasse 2, lavenergiklasse 1 og passivhus standard. I renoveringen er der speciel fokus på ekstra isolering af klimaskærmen, anvendelse af superlavenergi vinduer, implementering af solceller og solvarme, lavtemperatur varmesystemer og vandbesparende armaturer. Projektet er et pilotprojekt og resultatet vil kunne bruges til energirenovering af samme type af bygninger i hele landet. Godt 40 % af landets energiforbrug går til opvarmning af bygninger og ca. 1/5 af dem er almene boliger, dermed ligger der et stort potentiale i energirenovering af disse. Projektet blev vundet i konkurrence i 2009. Dansk Energi Management & Esbensen er energirådgiver og projekterer bygningsinstallationer.

Langkaerparken

HEIMDALSVEJ, FREDERIKSSUND

Bygherre: Domea and the Housing Association Rosenvænget
Arkitekt: Mangor & Nagel Arkitektfirma
Contractor: Sloth Møller
Areal: 3000 m2
Projektsum: 60 mio. kr.
År: 2010

Energirenovering af 4 etageboligblokke til lavenergiklasse 1 jf BR08. De eksisterende facader erstattes af nye højisolerede facader med ca. 425 mm isolering. Udover energibesparelser vil de nye facader bidrage til et bedre indeklima, idet eksisterende kuldebroer og træk fra utætheder elimineres. Udskiftningen vil desuden sikre at eksisterende problemer med fugt og skimmelsvamp fjernes. Der efterisoleres tilsvarende i andre dele af klimaskærmen. Vinduer udskiftes overalt til højisolerende energivinduer, U = 0,9 W/m²K. Der etableres et nyt ventilationsanlæg med behovsstyring, hvilket giver størst mulige energibesparelser og bedst mulige indeklima. Dansk Energi Management & Esbensen forestår projektering af de tekniske installationer.

Heimdalsvej_nyt_stort