Kvalitetssikring

Kvalitetssikring er en vigtig del af Dansk Energi Management & Esbensens projektarbejde – både internt og eksternt.
Alle projekter følges intenst fra start til slut i alle projektet faser, herunder kvalitetssikring af det faglige indhold, det tekniske indhold, alle processer og aftaler samt økonomi – Alt sammen for at sikre at vores kunder oplever en fornuftig helhed, samt langsigtede løsninger for deres projekter.

Dansk Energi Management & Esbensen tilbyder endvidere overvågning/monitorering af igangværende projekter efter udførelsesfasen er afsluttet – dette kunne f.eks. være overvågning af energiforbrug i energirenoverede ejendomme.

Dansk Energi Management & Esbensen har erfaring med kvalitetssikring af mange type projekter, bl.a. indenfor bygherrerådgivning, totalrådgivning, tilbudsskrivning, udarbejdelse af udbudsmateriale m.fl. I udlandet udfører vi kvalitetssikring i form af ’Monitorering og Evaluering’, hvilket dækker over en større proces til opfølgning og overvågning af aktiviteter og resultater inden for projekter og programmer.

Vores brede erfaring inden for udviklingsprojekter, IT og energi er årsag til, at Dansk Energi Management & Esbensen har været med til at udvikle strukturer og systemer til monitorering og evaluering af projekter i store dele af verden. Se mere herom via dette link

Vores metodetilgang

Dansk Energi Management og Esbensens kvalitetssikringssystem bygger på egenskaberne:

  • Identifikation af kritiske punkter i projektimplementering og teknisk udførelse, tidsplan og økonomi så planlægningen af kvalitetssikringen kan foretages på et tidligt tidspunkt i processen. Dette bliver løbende forfinet i takt med projektets udvikling.
  • Kvalitetssikringssystemerne er tydelige og er et aktivt og nemt gennemskueligt redskab for alle projektets parter.
  • Systemet er fleksibelt og kan derved tilpasses senere valg af f.eks. projektudbudsform og system hos partnere, bygherrer og entreprenører samt indgå som et fleksibelt modul i større projektgrupper.
  • Alle formelle krav og vejledninger fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører er integreret i systemet.

Kvalitetssikringssystemet for et givet element karakteriseres i systemet ved to primære begreber:

  • Niveauangivelse, som er en relativ angivelse af detaljeringsniveau og tidspunkt for kvalitetssikringen. Som eksempel vil projektets indledende faser indeholde en række overordnede kontrolpunkter i forhold til myndighedsforhold, høringsfaser osv., mens der sidst i projektet forekommer en lang række mere detaljerede kontrolpunkter i forhold til det faktisk realiserede byggeri.
  • Omfangsbeskrivelse, angiver den relative betydning og deraf følgende omfang et givet kvalitetssikringspunkt skal omfatte. Punkter, som vurderes at være af relativ mindre kritisk karakter, kvalitetssikres på normalt niveau, mens særligt kritiske punkter gøres til genstand for skærpet kontrol.

I kvalitetssikringen tages udgangspunkt i en tæt sammenhæng med projektets informations- og dokumentstyring, således at det for alle produkter såvel som tegninger, beskrivelser, notater, beregninger etc. klart vil fremgå, hvilket niveau og hvilket omfang den aktuelle information skal sikres ved.

I kraft af den gennemgående brug af fuldt integrerede edb-løsninger, vil alle dokumenter løbende være tilgængelige og blive afstemt kvalitetssikringsmæssigt med større sikkerhed end det er muligt i adskilte systemer.

Kvalitetssikring-1

KIRSTEN MARIAGER
T : +45 51720802
E : kma@dem-esb.dk